ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
.net hot!
$16 USD
1 سال
$16 USD
1 سال
$16 USD
1 سال
.site
$28 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.uk new!
$10,000 USD
1 سال
N/A
N/A
.in hot!
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
.co
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.org
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.cc
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
.co.com
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.co.uk hot!
$10 USD
1 سال
N/A
N/A
.info
$12 USD
1 سال
N/A
N/A
.us
$10 USD
1 سال
N/A
N/A
.asia hot!
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.hosting
$433 USD
1 سال
$433 USD
1 سال
$433 USD
1 سال
.academy
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.accountant
$29 USD
1 سال
$3 USD
1 سال
$3 USD
1 سال
.accountants
$95 USD
1 سال
$95 USD
1 سال
$95 USD
1 سال
.actor
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
.adult
$100 USD
1 سال
$100 USD
1 سال
$100 USD
1 سال
.airforce
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.amsterdam
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
.army
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.art
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.associates
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.attorney
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
.au 3rd level
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.auction
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.audio
$145 USD
1 سال
$145 USD
1 سال
$145 USD
1 سال
.auto
$2,890 USD
1 سال
$2,890 USD
1 سال
$2,890 USD
1 سال
.band
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
.bar
$72 USD
1 سال
$72 USD
1 سال
$72 USD
1 سال
.bargains
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.beer
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.berlin
$50 USD
1 سال
$50 USD
1 سال
$50 USD
1 سال
.best
$100 USD
1 سال
$100 USD
1 سال
$100 USD
1 سال
.bet
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.bharat
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
$10 USD
1 سال
.bid
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.bike
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.bio
$58 USD
1 سال
$58 USD
1 سال
$58 USD
1 سال
.biz
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.black
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
.blackfriday
$145 USD
1 سال
$145 USD
1 سال
$145 USD
1 سال
.blog
$10 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.blue
$14 USD
1 سال
$14 USD
1 سال
$14 USD
1 سال
.br.com
$49 USD
1 سال
$49 USD
1 سال
$49 USD
1 سال
.build
$70 USD
1 سال
$70 USD
1 سال
$70 USD
1 سال
.business
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
.buzz
$38 USD
1 سال
$38 USD
1 سال
$38 USD
1 سال
.bz
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
.ca
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
$15 USD
1 سال
.cam
$21 USD
1 سال
$21 USD
1 سال
$21 USD
1 سال
.camera
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
.camp
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
.capetown
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
.car
$2,880 USD
1 سال
$2,880 USD
1 سال
$2,880 USD
1 سال
.career
$107 USD
1 سال
$107 USD
1 سال
$107 USD
1 سال
.cars
$2,880 USD
1 سال
$2,880 USD
1 سال
$2,880 USD
1 سال
.casa
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
.cash
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.casino
$143 USD
1 سال
$143 USD
1 سال
$143 USD
1 سال
.center
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
.chinese online
$37 USD
1 سال
$37 USD
1 سال
$37 USD
1 سال
.chinese website
$112 USD
1 سال
$112 USD
1 سال
$112 USD
1 سال
.christmas
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
.city
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
.cleaning
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
.click
$11 USD
1 سال
$11 USD
1 سال
$11 USD
1 سال
.cloud
$22 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
.club
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
.cn 3rd level
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
.cn
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
.cn.com
$42 USD
1 سال
$42 USD
1 سال
$42 USD
1 سال
.co 3rd level
$16 USD
1 سال
$16 USD
1 سال
$16 USD
1 سال
.co.de
$11 USD
1 سال
$11 USD
1 سال
$11 USD
1 سال
.coffee
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.college
$65 USD
1 سال
$65 USD
1 سال
$65 USD
1 سال
.com.de
$8 USD
1 سال
$8 USD
1 سال
$8 USD
1 سال
.com.mx

سال
N/A
N/A
.consulting
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.cooking
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.cool
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.country
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.coupons
$50 USD
1 سال
$50 USD
1 سال
$50 USD
1 سال
.courses
$37 USD
1 سال
$37 USD
1 سال
$37 USD
1 سال
.credit
$95 USD
1 سال
$95 USD
1 سال
$95 USD
1 سال
.creditcard
$142 USD
1 سال
$142 USD
1 سال
$142 USD
1 سال
.cricket
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.cymru
$17 USD
1 سال
$17 USD
1 سال
$17 USD
1 سال
.cyrillic org
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
.company
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
$7 USD
1 سال
.dance
$21 USD
1 سال
$21 USD
1 سال
$21 USD
1 سال
.date
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.de
$8 USD
1 سال
$8 USD
1 سال
$8 USD
1 سال
.degree
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
$43 USD
1 سال
.democrat
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.dentist
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
$36 USD
1 سال
.desi
$19 USD
1 سال
$19 USD
1 سال
$19 USD
1 سال
.design
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
.diet
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
.doctor
$96 USD
1 سال
$96 USD
1 سال
$96 USD
1 سال
.download
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.dog
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
.durban
$24 USD
1 سال
$24 USD
1 سال
$24 USD
1 سال
.earth
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
$23 USD
1 سال
.ec
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
$48 USD
1 سال
.ae
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
.email
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
.energy
$94 USD
1 سال
$94 USD
1 سال
$94 USD
1 سال
.games
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.engineer
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.es
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
.fishing
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.eu
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
$9 USD
1 سال
.faith
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.family
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
.fans
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
.fashion
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.feedback
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.fit
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.au
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
.fm
$123 USD
1 سال
$123 USD
1 سال
$123 USD
1 سال
.forsale
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.fun
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
$22 USD
1 سال
.com.au
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
$12 USD
1 سال
.game
$420 USD
1 سال
$420 USD
1 سال
$420 USD
1 سال
.garden
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
.gb.com
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
$73 USD
1 سال
.gb.net
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
.gdn
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
$13 USD
1 سال
.gift
$19 USD
1 سال
$19 USD
1 سال
$19 USD
1 سال
.gives
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.glass
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
$47 USD
1 سال
.global
$72 USD
1 سال
$72 USD
1 سال
$72 USD
1 سال
.gold
$94 USD
1 سال
$94 USD
1 سال
$94 USD
1 سال
.group
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
$20 USD
1 سال
.guitars
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
$150 USD
1 سال
.guru
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
$30 USD
1 سال
.haus
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
$28 USD
1 سال
.health
$74 USD
1 سال
$74 USD
1 سال
$74 USD
1 سال
.help
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
.pk

سال
N/A
N/A
.com.pk
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال
$29 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution